Společnost přátel a rodičů Střediska "DAR"

Fotogalerie

 

Činnost sdružení od roku 1991

Zaměřili jsme se na rodiny s nejmenšími dětmi, které bydlí v oblasti Prahy 6 a okolí.
Rodinám dětí s postižením poskytujeme podporu a doprovázení v nejnáročnějším období adaptace na skutečnost postižení dítěte a snažíme se ulehčit péči o ně nejprve doma, pro předškolní děti pak podporujeme a zvyšujeme kvalitu péče v denním rehabilitačním stacionáři DAR v Praze 6, v Alžírské ulici.
Předškolní zařízení, které přijme dítě s postižením takové, jaké je, zajistí odbornou péči na část dne, umožní matce kromě trochy volného času i regeneraci sil - aniž by měla pocit, že dítě někam odkládá - je velmi potřebné.
První finanční podporu projektu Sdružení „DAR“ jsme obdrželi od United Nations Women’s Guild v Ženevě. Ze získaných prostředků jsme v roce 1992 zakoupili vanu pro dětskou vodoléčbu. Také další finanční i věcné dary byly určeny na vybavení stacionáře a rehabilitace - rehabilitační pomůcky od Společnosti „E“, tříkolky z Holandska od Dr. Curfse aj. Po deseti letech jsme na zakoupení nové vany pro vodoléčbu dostali v roce 2002 dar od Diplomatic Ladies´Association of Prague z výtěžku Vánočního bazaru. Vybavení vodoléčby umožňuje všem dětem ve stacionáři dvakrát v týdnu rehabilitaci ve vodě. Také dětem ze speciálních tříd se podle možností snažíme vodoléčbu umožnit.
Další finanční prostředky z tohoto daru jsme použili na nákup rehabilitačních pomůcek – dvě polohovací židle Pinguino. Z daru IWAP (Mezinárodní organizace žen) jsme koupili vertikalizační stojan umožňující dětem, které nejsou schopné samostatně stát, pohled na svět z vertikální polohy.
Další finanční prostředky z darů Diplomatic Ladies´Association of Prague z výtěžku Vánočního bazaru jsme použili na nákup rehabilitačních pomůcek pro vybavení stacionáře – dvě  polohovací židle Aris, hydraulický zvedák, vertikalizační stojan, dvě polohovací sestavy aj.
Z daru Nadačního fondu Veolia jsme pořídili polohovací sestavu a fixační nástavce na toaletu pro děti s těžkým postižením. Z finančních prostředků od firmy CCL Conference Czechoslovakia Ltd. jsme pořídili další rehabilitační pomůcky pro zlepšení kvality fyzioterapie, strukturované krabice pro práci s dětmi s autismem. Díky tomuto daru se nám také podařilo od ledna 2004 umožnit dětem s těžkým postižením další stimulaci jejich rozvoje formou muzikoterapie.
Společně s několika rodiči a dalšími odborníky jsme přeložili a začali používat metodu Portage program pro práci s dětmi s postižením ve stacionáři.
Umožnili jsme rodičům a pracovníkům stacionáře účast na seminářích JDC (American Jewish Joint Distribution Committee), které byly zaměřeny na nové myšlenky a metody péče a pomoci lidem s postižením k jejich začlenění do společnosti a ke zlepšení kvality jejich života.
Díky podpoře vzdělávání pracovníků stacionáře se začalo pracovat kromě Vojtovy metody reflexní lokomoce i s dalšími fyzioterapeutickými metodami, jako je Bobath koncept nebo Synergetická reflexní terapie. Pracovníci stacionáře se proškolili pro práci s dětmi s autismem, jako poradci rané péče a průběžně se účastní dalšího vzdělávání.
Velkou pomocí byl v roce 2000 počítač, který umožňil speciální pedagožce ve stacionáři používat programy pro komunikaci i s dětmi s těžkým kombinovaným postižením. Průběžně nakupujeme další potřebné počítačové programy a pomůcky (komunikátory) pro rozvoj alternativní komunikace u dětí s těžkým postižením řeči.
Členové sdružení podpořili v roce 1992 otevření speciální třídy pro děti s kombinovaným postižením ze stacionáře v Alžírské ulici, které tehdy ve věku 7 let neměly možnost nastoupit do základní či speciální školy v rámci stávající sítě škol. Nyní jsou tu dvě speciální třídy zařazené jako přípravný stupeň speciální školy v Rooseveltově ulici v Praze 6. Do speciálních tříd přecházejí děti ze stacionáře, které se nepodařilo integrovat do stávajících škol, nejvíce děti s kombinovaným postižením a děti s autismem.
Při integraci dětí do běžných škol spolupracujeme s občanským sdružením RYTMUS, SPC Vertikála při PŠ v Rooseveltově ulici a SPC při Jedličkově ústavu.
V roce 1994 začal jezdit pravidelně jednou týdně se svými koňmi na zahradu stacionáře pan Miloň Pišl. Odborný výcvik v hipoterapii absolvovaly členky sdružení - fyzioterapeutky Mgr. Lucie Šrůtková a Olga Janderová. Od roku 1995 dostává naše sdružení dotaci na hipoterapii od Ministerstva zdravotnictví. Od roku 2003 granty Hlavního města Prahy Děti ze stacionáře i speciálních tříd mají hipoterapii na doporučení neurologa jedenkrát v týdnu.
Dlouho jsme se snažili zajistit dopravu některých dětí.Protože se stacionář a školní třídy vžily jako zařízení, kde není odmítnuto žádné dítě, které se doposud nepodařilo umístit nikde jinde, dojíždí sem děti prakticky z celé Prahy a každodenní cestování s nimi je velmi obtížné.
Za podpory Nadace Dětský mozek se nám podařilo zahájit dopravu potřebných dětí do stacionáře a speciálních tříd v prosinci roku 1994. Pro rodiče je zajištění každodenní dopravy ohromnou úlevou v péči o jejich dítě s postižením a o tuto službu je stále větší zájem. Doprava, jako služba respitní péče, je nezbytnou podmínkou alternativy péče ústavní. Umožňuje rodině užívat služeb denního zařízení a nemusí volit týdenní nebo jiné služby, které vytrhují dítě z rodiny předčasně pro obě strany.
Postupně jsme získali podporu na dopravu dětí od Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva práce a sociálních věcí, Magistrátu hl. m. Prahy, SPMP Prahy 6 a dalších dárců. Prvních šest let jsme využívali služeb dopravce Bechyňák Expres Tourist z Prahy 5 – Barrandova. V lednu 2001 jsme uzavřeli smlouvu s DG.L. Servis k.s. Od září 2002 pro nás zajišťoval dopravu Svaz tělesně postižených v ČR. Dopravu dětí jsme zajišťovali denně pro 20 dětí do stacionáře a speciálních tříd v Praze 6, Alžírské a zpět domů 15 let až do doby, než začaly každodenní dopravu zajišťovat společnosti Societa a Handicap transport, kterým jsme naše děti s důvěrou předali.
Pro rodiče je zajištění každodenní dopravy ohromnou úlevou v péči o jejich dítě s postižením a o tuto službu je stále větší zájem. Doprava, jako služba respitní péče, je nezbytnou podmínkou alternativy péče ústavní. Umožňuje rodině užívat služeb denního zařízení a nemusí volit týdenní nebo jiné služby, které vytrhují dítě z rodiny předčasně pro obě strany.
V únoru 1998 jsme získali souhlas Pečovatelské služby a OÚ m. č. Prahy 6 k poskytování respitní péče (= odlehčující služby) v objektu stacionáře vždy jeden víkend v měsíci. Na projekt respitní péče opakovaně získáváme finanční podporu ze sbírky projektu ČT a NROS  „Pomozte dětem!”. Tento grant umožňuje využívat respitní péči i rodinám, které si ji dříve vzhledem ke své finanční situaci nemohly dovolit. Grant „Pomozte dětem!“ nám umožňuje poskytovat odlehčující službu hlídání dětí vždy jeden víkend v měsíci pro 7 dětí a jejich rodin za symbolickou cenu. Tuto službu využívá celkem 20 rodin s dětmi s postižením a všichni jsou s ní velmi spokojeni. Nemalým dílem nám při ní pomáhají dobrovolníci – studenti a civilkáři.
Na potřebné vybavení oddělení stacionáře, kde poskytujeme respitní péči o víkendu, jsme dostali finanční podporu z grantu NROS/Phare a z darů TV Nova a Price Waterhouse Coopers.Na oddělení, kde poskytujeme víkendovou respitní péči, jsme dostali vanu s perličkovou masáží od společnosti Lederer a Zempliner Consulting.
Od roku 2000 jezdíme s dětmi vždy jednou v roce na týdenní respitní pobyt v přírodě. Jezdí s námi každý rok v červnu 17 až 20 dětí s doprovodem 20 asistentů. Pobyt především umožní rodičům těžce postižených dětí opět si po roce na jeden týden odpočinout a vysadit z nikdy nekončícího kolotoče starostí, námahy, únavy a zodpovědnosti, které jsme na jeden týden vzali na sebe my. 

Sdružení pořádá každoročně pro děti i rodiče veselou zahradní slavnost, Mikulášskou besídku, s dětmi podnikáme zajímavé výlety na různé akce, do ZOO, na letiště, do divadel a měli jsme opět možnost zúčastnit se s dětmi Běhu Terryho Foxe. Sdružení také zprostředkovalo rodičům kontakty na jiná sdružení podle jejich potřeb (Klub Autistik, SPMP, Klub rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, Rytmus, SAAK, APLA). Mnozí využili nabídky integrovaných letních táborů pro rodiny (Diakonie ČCE), rekreací Společnosti Autistik a SPMP.

Ze 4. sbírky projektu NROS/ČT „Pomozte dětem!“ jsme získali grant na prvního zaměstnance našeho občanského sdružení na asistenci pro 9-ti letého školáka. Asistent zajišťuje chlapci pomoc při zvládání každodenních činností a umožňuje mu tak život srovnatelný s jeho vrstevníky. Po vyčerpání grantu je asistent nadále zaměstnancem občanského sdružení a finanční prostředky na jeho mzdu jsme získali ze sponzorského daru První investiční společnosti, a.s. 

Od roku 2000 jsme postupně nastavili standarty kvality sociálních služeb do činnosti sdružení a služeb rehabilitačního stacionáře. Zprostředkovali jsme a financovali odborné semináře pro pracovníky stacionáře například v oblasti fyzioterapie a speciálních přístupů k dětem s autismem. Spolupracujeme s národním dobrovolnickým centrem Hestia, které nám prostředkovává dobrovolníky pro práci s dětmi s postižením. Tito dobrovolníci docházejí do rodin, kde se věnují dětem, naplňují jejich volný čas a pomáhají tak celé rodině zvládnout jejich náročnou situaci. Dobrovolníci nám také pomáhají při víkendové respitní péči a podílejí se na celém programu.

Během roku 2003 požádala Rada a Zastupitelstvo Prahy 6 o převedení rehabilitačního stacionáře z organizace Pečovatelská služba Praha 6 pod správu Hlavního města Prahy.
Zastupitelstvo HMP schválilo začlenění stacionáře pod příspěvkovou organizaci HMP DC Paprsek a od 1. ledna 2004 je jako Středisko DAR jedním z pracovišť Dětského centra „Paprsek“.
 
Zakladatelkou a předsedkyní Sdružení „DAR“ byla v letech 1991 – 2002 a  2007 - 2011 Monika Janíková.
V letech 2003 – 2007 byla předsedkyní Iva Rejdová – Herbstová,
od roku 2011 do roku 2015 paní Eva Volfová.